0 ks 0.00 €
Vo Vašom košíku nemáte žiaden tovar.

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.wilde.sk:
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a pojmy obchodných vzťahov medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.wilde.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
predávajúci – Wilde s.r.o. so sídlom Ľubochňa, 03491 Ľubochňa, IČO: 31 572 529
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.wilde.sk.

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.wilde.sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, IČO a DIČ v prípade právnickej osoby, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Bežná dodacia doba tovaru je 20 dní. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho alebo písomne (e-mailom) a dohodne ďalší postup. Kupujúci má právo stornovať objednávku, resp. ju zmeniť bez poplatku, a to do 24 hodin od vystavenia objednávky a to v prípade, že tovar ešte nebol expedovaný kupujúcemu. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému www.wilde.sk, telefonicky na tel. č.: 0907 135 256, resp. 0908 912 016 alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom:wilde@wilde.sk). Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade, že kupujúci už zaplatil za stornovanú/zrušenú objednávku časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka do 5 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa nedohodne inak.
Kupujúci si môže objednávať on-line priamo na stránke predávajúceho. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, kupujúci môže zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu wilde@wilde.sk, kde uvedie kód tovaru, presný názov tovaru, veľkosť, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo. Ak má kupujúci záujem, môže objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolať na kontaktné telefónne číslo, na ktorom predávajúci odpovie na všetky otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a prijatie objednávky na strane predávajúceho bude potvrdené prostredníctvom e-mailu na adresu udanú kupujúcim pri odoslaní objednávky, resp. registrácí. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúdcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom).

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.
V prípade opakovaného neprevzatia zásielky na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uhradenie sumy za objednávku vopred (pred doručením) a to prevodom na účet predávajúceho.
Platobné podmienky a spôsoby platby
Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:
Pred prevzatím tovaru:
Prevodom / vkladom na účet
Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
Pri prevzatí tovaru
Dobierka
V hotovosti (osobný odber)
Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je v deň doručenia tovaru.
Ceny
Ceny uvedené na stránkach www.wilde.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.wilde.sk. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Odber a dodávka tovaru


Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodané spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete spolu s tovarom osobne. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky na základe priloženej faktúry. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady ani poplatok za darčekové balenie (3,- € ) nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky. Pri objednávkach nad 190 € s DPH, hradí prepravné náklady predávajúci. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Za tovar je zodpovedný predávajúci až do jeho prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. Predávajúci sa môže v prípade potreby dohodnúť s kupujúcim na predĺžení dodacej lehoty. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve zástupcovi predávajúceho, resp. na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Tovar zasielajte prosím späť čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry vystavenej predávajúcim. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatenenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich sôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Všetky opravy v záručnej dobe sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konanie telefonicky/e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom emailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom aj reklamačný protokol.
Spotrebiteľ v súlade s §12 zákona 108/2000 Z.z. oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude kupujúcemu vrátená iba alikvótna časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote ním vráteného tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnicke osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z.z.  


V prípade že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Pokiaľ sa spolu nedohodnú inak, predávajúci prevedie peniaze na určený bankový účet spotrebiteľa, a to najneskor do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemože odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
Pri zle vybratej veľkosti tovaru kupujúcim, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty stráca kupujúci právo na oprávnenú výmenu tovaru. Výmena tovaru za inú veľkosť je možná iba ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, čistý, s oroginál pripnutou visačkou a v pôvodnom balení.
Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete na záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Doprava

Prepravné náklady ani poplatok za darčekové balenie (3,- € ) nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky. Ceny za dopravu sú uvedené vrátane DPH. Pri objednávkach nad 190 € s DPH, hradí prepravné náklady predávajúci.

- Slovensko

Kuriér UPS (hodnota nákupu do 190€ s DPH) – 6€
Kuriér UPS (hodnota nákupu nad 190€ s DPH) – 0€

Sl. pošta I.trieda (hodnota nákupu do 190€ s DPH) – 5€
Sl. pošta I.trieda (hodnota nákupu nad 190€ s DPH) – 0€

Sl. pošta II.trieda (hodnota nákupu do 190€ s DPH) – 4€
Sl. pošta II.trieda (hodnota nákupu nad 190€ s DPH) – 0€

Lehota doručenia:

UPS do 24 hodín

Pošta 1. trieda do 2 dní
Pošta 2. trieda do 3 dní

- Balík do Českej republiky

Balík 1.trieda – 11€
Balík 2.trieda – 9€

- Balík do ďalších krajín Európy

Balík 1.trieda – 19€
Balík 2.trieda – 16€

- Balík do ostatných krajín sveta

Balík 1.trieda – 24,50€
Balík 2.trieda – 20,50€

Poz. Pre krajiny mimo Slovenskej republiky tovar posielame až po uhradení sumy na účet.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod www.wilde.sk ďakuje za Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Wilde s.r.o. všetky údaje získané od kupujúcich používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavuje externí dopravca, ktorej sú osobné údaje kupujúcichposkytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne - vážime si Vaše súkromie:

Za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
Všetci členovia Wilde s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, potrebujeme niekoľko informácií.

Pri nákupe na www.wilde.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie)
Nezneužívame vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky.
Neposielame otravné e-maily - na Vašu e-mailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne spravodaj, cca 5-krát ročne, ak s tým súhlasíte pri zadávaní objednávky. V každom e-maili nájdete možnosť odhlásenia zo spravodaja.
Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.wilde.sk

Wilde s.r.o.
Kolomana Sokola 4368/8
03101 Liptovský Mikuláš
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

2. Sprostredkovatelia

a.)

Slovak Parcel Service S.R.O.
Letisko M.R Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO: 31 329 217

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

b.)

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví kupujúci záujem.
4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

Meno
Priezvisko
Adresa bydliska (Mesto, ulica, popisné číslo, PSČ)
E-mail
Telefónne číslo
Názov firmy*
IČO*
DIČ*
*) Iba pri firemných objednávkach

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre partnerskú kuriérska spoločnosť: Slovak Parcel Service S.R.O., Letisko M.R Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 329 217 alebo Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica .Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Spoločnosť Wilde s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť Wilde s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/202 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravpé údaje.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
-
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke
www.wilde.sk
v časti "Môj účet/Moje osobné údaje".
- Likvidáciu jej osobných údajov
Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@wilde.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: Wilde s.r.o. ,Moyzesova 4319/7,03101 Liptovský Mikuláš. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Ako nakupovať

E-obchod je moderným objednávkovým systémom, ktorý svojim zákazníkom umožňuje komfortný, pohodlný a efektívny nákup priamo od obrazovky počítača a radi by sme vám vysvetlili ako sa u nás objednáva tovar. Nie je to nič zložité a v mnohom sa celá operácia podobá nakupovaniu v normálnom bežnom obchode.

Je registrácia povinná?
Nie, registrácia nie je povinná. Anonymne sa môžete ľubovolne pohybovať po celom online nákupnom systéme a prezerať ponúkané produkty. Nákup je povolený aj  neregistrovaným zákazníkom. Registrácia v našom systéme ale prináša ďalšie benefity. Všetci zákazníci potrebujú tiež prejsť objednávacím procesom, v ktorom zadajú potrebné údaje, ktoré sú dôležité pre zrealizovanie objednávky.

Ako sa zaregistrovať?
Kliknite na odkaz "Môj účet" v pravom hornom boxe. V boxe "Vytvorenie nového účtu" zadáte emailovú adresu stlačte tlačítko "Vytvorenie nového účtu".Po vyplnení všetkých povinných údajov stlačte tlačitko "POKRAČUJ". Pokiaľ ste vyplnili všetko správne, budete mať v našej databáze vytvorený používateľský účet s vašim menom a prihlasovacím heslom. Kedykoľvek budete neskôr v našom obchode chcieť nakupovať, stačí, keď sa prihlásite. Potom už nemusíte vypĺňať vaše osobné údaje vždy, keď budete chcieť odoslať vašu objednávku. Pokiaľ budete chcieť svoj používateľský účet vymazať, oznámte nám to a my sa o to postaráme.
Osobné údaje takto vložené do našej databázy je možné kedykoľvek zmeniť, prípadne úplne vymazať. Stačí zvoliť odkaz zmeniť údaje na stránke "Môj účet". Môžete sa tiež kedykoľvek odhlásiť (odkaz odhlásiť).
Asi najdôležitejší je odkaz história vašich objednávok. Tu si môžete prezrieť, ktoré objednávky ste v našom obchode urobili, prípadne si podrobne nechať vypísať tovar, ktorý ste takto objednávali. Čo ale viac. Máte tu tiež prehľad o tom, čo sa práve s vašou objednávkou deje (bola spracovaná, neuhradená atď.).
Máte tu tiež možnosť vloženia inej adresy ako je Vaša v prípade, že budete potrebovať aby sme Vám doručili tovar na inú ako firemnú adresu. To všetko nájdete v časti "Vaše adresy" po kliknutí na stránku "Môj účet".
Pokiaľ už ste zaregistrovaný a chcete sa prihlásiť do nášho nákupného systému, do boxu "Môj účet", napíšte Váš email, a do ďalšieho políčka zadajte heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii.
Pokiaľ zabudnete svoje prihlasovacie heslo, náš elektronický obchod vám ho pošle e-mailom. Zvoľte odkaz "zabudli ste heslo" na prihlasovacej stránke. Tu zadajte svoju e-mail adresu, ktorú ste zadali pri vytváraní vášho účtu. Pokiaľ náš obchod túto adresu nájde vo svojej databáze, zašle vám na ňu všetky potrebné informácie aj s novým heslom do nášho nákupného systému.

Výber podľa kategórií - všetko čo potrebujete
Všimnite si, že v ľavej časti každej stránky nášho obchodu je vždy zoznam kategórií prípadne podkategórií. Tu hneď nájdete vždy to čo potrebujete. Prostredníctvom spomenutého zoznamu sa dostanete do ktorejkoľvek časti nášho katalógu a rýchlo a bez zbytočného klikania naviac.
Každá kategória okrem toho, že obsahuje nejaký tovar, môže mať aj svoju vlastnú podkategóriu. Aj tieto podkategórie obsahujú tiež rôzne druhy tovarov.
Kedykoľvek kliknete na niektorý názov kategórie alebo podkategórie, okamžite vám obchod ponúkne prehľad tovaru, ktorý je do tejto kategórie zaradený. Pokiaľ je prehľad tovaru dlhší a nevojde sa na jednu stranu, bude automaticky rozdelený na viac strán. Stačí kliknúť na číslo požadovanej strany v hornej alebo dolnej časti prehľadu a náš systém vám hneď túto stranu ponúkne.
Prehľad tovaru
Pokiaľ kliknete na niektorý názov kategórie, prípadne na odkaz výrobcov alebo si necháte vyhľadať položku, ktorá vás zaujíma (viď ďalej), váš prehliadač vám ponúkne prehľad tovaru. Každá položka tohto prehľadu obsahuje nielen názov tovaru, ale aj jeho kód. Naviac hneď môžete tento tovar vložiť do vášho elektronického košíka (viď košík). Prípadne, ak je už v košíku vložený, je možné ho samozrejme vybrať. Ak kliknete na názov tovaru, prehliadač vám ponúkne stránku tovaru. Táto stránka obsahuje okrem názvu a kódu tiež veľmi podrobný popis výrobku vrátane jeho obrázku. Aj z tejto stránky máte možnosť vložiť tovar do košíka aj s možnosťou výberu počtu kusov.
Vyhľadávanie
Veríme, že budete veľmi často v našom obchode hľadať tovar, ktorý by ste radi kúpili. Prichystali sme pre vás možnosť prehľadávať náš katalóg a to veľmi jednoducho a pohodlne. V hornej časti stránky nájdete políčko pre vyhľadávanie. Stačí, keď do neho zadáte názov hľadaného tovaru (i bez diakritických znamienok), prípadne jeho časť. Potom, čo stlačíte klávesu Enter, bude prehľadaná naša databáza a prehliadač vám ponúkne prehľad tovaru, ktorý zodpovedá vami zadanej podmienke.

Košík a pokladňa
Keď vstúpite do nášho elektronického obchodu, máte v ruke akýsi pomyslený elektronický košík. Do neho môžete samozrejme vkladať tovar. Stačí ak pri vybranej položke stlačíte tlačidlo pridať do košíka. V tej chvíli je tento tovar vložený do vášho elektronického košíka. Prezrieť si celý košík môžete tak, že kliknete buď na nadpis Nákupný košík.
Vkladanie tovaru do košíka
Všade tam, kde je názov tovaru, nájdete aj možnosť vložiť tento tovar do košíka. Stačí stlačiť tlačidlo vložiť do košíka. Tovar je hneď do košíka vložený a náš elektronický obchod vás o tom informuje pridaním vybratého tovaru do nákupného košíka v hornej časti na pravej strane každej stránky.
Pokiaľ si prajete zmeniť počet kusov daného tovaru, kliknite na odkaz NÁKUPNÝ KOŠÍK, otvorí sa Vám nová stránka, kde do políčka "Počet" vložte číselné vyjadrenie a stlačte tlačítko "Obnoviť košík".
Pokiaľ si prajete čokoľvek odstrániť z košíka, označte políčko "Odstrániť" pri tovare, ktorý chcete odstrániť z nákupného košíka a stlačte tlačítko "Obnoviť košík".